หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มักหลุ๋มักเสีย
อักษรล้านนา
มักฯหลฯมักฯเสยฯ
เทียบอักษรไทย
[มักหลุมักเสีย]
ความหมาย

ก.ชำรุดง่าย,เสียง่าย,เสียบ่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มักหลุ๋มักเสีย (มักฯหลฯมักฯเสยฯ)