หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มักจ๋าง
อักษรล้านนา
มักฯจางฯ
เทียบอักษรไทย
[มักจาง]
ความหมาย

ก.ชอบรสจืด (ไม่ชอบรสเผ็ดหรือเค็ม)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มักจ๋าง (มักฯจางฯ)