หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มักขาม
อักษรล้านนา
มักฯขามฯ
เทียบอักษรไทย
[มักขาม]
ความหมาย

ก.เกรงกลัว,ไม่กล้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มักขาม (มักฯขามฯ)