หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มัก
อักษรล้านนา
มักฯ
เทียบอักษรไทย
[มัก]
ความหมาย

ก.ชอบมาก,พอใจ,ถูกใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มัก (มักฯ)