หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มะหา
อักษรล้านนา
มหา
เทียบอักษรไทย
[มหา]
ความหมาย

น.คำนำหน้าพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป เช่น พระมหาสุนทร อติสุนฺทโร ว.ใหญ่,ยิ่งใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มะหา (มหา)