หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มะที
อักษรล้านนา
มัระฯที
เทียบอักษรไทย
[มัทรี]
ความหมาย

น.มัทรี - พระนางมัทรี ใน มหาเวสสันดรชาดก (เป็นคำยกเว้น ซึ่งตามปกติ ระฯท ออกเสียง ทะละ เช่น ระฯท฿งฯ ออกเสียง ทะลง; ดู...คำในหมวด ท)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มะที (มัระฯที)