หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอนดอก
อักษรล้านนา
มอฯรดอฯก
เทียบอักษรไทย
[มอนดอก]
ความหมาย

น.เกษรดอกไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอนดอก (มอฯรดอฯก)