หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มอดเมือง
อักษรล้านนา
มอฯดเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[มอดเมือง]
ความหมาย

น.บุคคลที่เป็นภัยต่อบ้านเมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอดเมือง (มอฯดเมิอฯง)