หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มองๆ
อักษรล้านนา
มอฯงๆ
เทียบอักษรไทย
[มองๆ]
ความหมาย

ว.ลักษณะอย่างแสงโคมไฟในระยะไกล; เมียงๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มองๆ (มอฯงๆ)