หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มองค่อ
อักษรล้านนา
มอฯงฅํอฯ
เทียบอักษรไทย
[มองฅ่อ]
ความหมาย

น.โรคหลอดลมโป่งทำให้เกิดอาการไอเรื้อรัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มองค่อ (มอฯงฅํอฯ)