หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอกฮือ
อักษรล้านนา
มอฯกรื
เทียบอักษรไทย
[มอกรือ]
ความหมาย

ดู...มอกใด

ออกเสียงล้านนา
มอกใด
อักษรล้านนา
มอฯกได
เทียบอักษรไทย
[มอกใด]
ความหมาย

ใช้เป็นคำถาม - เท่าใด,ขนาดใด,เพียงใด; มอกฮือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกฮือ (มอฯกรื)