หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มวล
อักษรล้านนา
มวฯล
เทียบอักษรไทย
[มวล]
ความหมาย

ว.มวล - ทั้งปวง,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มวล (มวฯล)