หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มวก
อักษรล้านนา
มวฯก
เทียบอักษรไทย
[มวก]
ความหมาย

น.น้ำที่ได้จากการแช่ข้าว เรียก น้ำเข้ามวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มวก (มวฯก)