หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มบ
อักษรล้านนา
ม฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[มบ]
ความหมาย

ก.พับ,ม้วนทบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มบ (ม฿ปฯ)