หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มนอุ้มลุ้ม
อักษรล้านนา
ม฿นฯอุ้มลุ้ม
เทียบอักษรไทย
[มนอุ้มลุ้ม]
ความหมาย

ดู...มนแกว้ด

ออกเสียงล้านนา
มนแกว้ด
อักษรล้านนา
ม฿นฯแคัวฯด
เทียบอักษรไทย
[มนแคว้ด]
ความหมาย

ว.กลมดิก; มนอุ้มลุ้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มนอุ้มลุ้ม (ม฿นฯอุ้มลุ้ม)