หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มน
อักษรล้านนา
ม฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[มน]
ความหมาย

ก.วน,เคลื่อนที่ไปรอบศูนย์กลาง ว.กลม,โค้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มน (ม฿นฯ)