หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มดแม่ฮัง
อักษรล้านนา
ม฿ดฯแม่รังฯ
เทียบอักษรไทย
[มดแม่รัง]
ความหมาย

น.มดราชินี - มีขนาดใหญ่กว่ามดตัวอื่นๆ มีปีก อกหนา ท้องใหญ่ มีหน้าที่ออกไข่และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายในรัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มดแม่ฮัง (ม฿ดฯแม่รังฯ)