หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มดแม่หมัน
อักษรล้านนา
ม฿ดฯแม่หัมฯร
เทียบอักษรไทย
[มดแม่หมัน]
ความหมาย

น.มดงาน - มดที่มีหน้าที่ทำงานต่างๆ เช่นหาอาหาร สร้างรัง โดยปกติตัวเล็กกว่ามดชนิดอื่นในรังเดียวกัน เช่นมดงานในรังมดแดง มดงานในรังแมงมัน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มดแม่หมัน (ม฿ดฯแม่หัมฯร)