หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มดแดงหน้อย
อักษรล้านนา
ม฿ดฯแดงฯห้นฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[มดแดงหน้อย]
ความหมาย

น.มดคัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มดแดงหน้อย (ม฿ดฯแดงฯห้นฯอฯ)