หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มดลิ้น
อักษรล้านนา
ม฿ดฯลิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[มดลิ้น]
ความหมาย

น.มดตะนอย - ตัวสีดำ อาศัยอยู่ตามพื้นดินชื้นๆ กอหญ้า ใต้กองหิน เมื่อต่อยจะปล่อยน้ำพิษออกมาทำให้เจ็บปวด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มดลิ้น (ม฿ดฯลิ้นฯ)