หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มดน้ำอ้อย
อักษรล้านนา
ม฿ดฯนาฯอ้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[มดน้ำอ้อย]
ความหมาย

น.มดตะลาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มดน้ำอ้อย (ม฿ดฯนาฯอ้อฯยฯ)