หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มดตะขึ๋ด
อักษรล้านนา
ม฿ดฯตขึดฯ
เทียบอักษรไทย
[มดตะขึด]
ความหมาย

น.มุดตะกิด/หนองใน - กามโรคชนิดหนึ่ง เป็นหนองเกิดจากการติดเชื้อในบริเวณอวัยวะเพศหญิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มดตะขึ๋ด (ม฿ดฯตขึดฯ)