หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มดควยงัว
อักษรล้านนา
ม฿ดฯฅวฯยฯง฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[มดฅวยงัว]
ความหมาย

น.มดขนาดตัวยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร ลำตัวสีเทาสลับแดง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มดควยงัว (ม฿ดฯฅวฯยฯง฿วฯ)