หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มดก้นแง่ม
อักษรล้านนา
ม฿ดฯก้฿นฯแง่มฯ
เทียบอักษรไทย
[มดก้นแง่ม]
ความหมาย

น.มดที่มีก้นเป็นง่าม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มดก้นแง่ม (ม฿ดฯก้฿นฯแง่มฯ)