หน้าหลัก
มณฑ๋ก
ม฿ณฑฯ฿ก
[มณฑก]

น.มณฑป - สถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารสำหรับประดิษฐาน พระพุทธรูป หรือพระพุทธบาท เป็นอาคารเอกเทศ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเตี้ยหรือสูงก็ได้ หลังคามักจะเป็นยอด แหลม มีทางเข้าประตูเดียว ภายในเป็นโถง สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป หรือพระพุทธบาท

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มณฑ๋ก (ม฿ณฑฯ฿ก)