หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มกก๊ก
อักษรล้านนา
ม฿กฯค฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[มกคก]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของขนาดใหญ่และนูน ถ้าขนาดกลางใช้ ม็อกก๊อก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มกก๊ก (ม฿กฯค฿กฯ)