หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ภิกขุ๋/ภิกษุ๋
อักษรล้านนา
ภิกขฯ,ภิกษฯ
เทียบอักษรไทย
[ภิกขุ/ภิกษุ]
ความหมาย

น.(บ,ส)ภิกขุ/ภิกษุ - ชายผู้ได้อุปสมบทแล้ว,ชายที่บวชเป็นพระ,พระผู้ชาย ต้องรักษาสิกขาบท (ถือศีล) ๒๒๗ ข้อ มีปาราชิกเป็นเบื้องต้น ภิกษุรูปแรกได้แก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ภิกขุ๋/ภิกษุ๋ (ภิกขฯ,ภิกษฯ)