หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ภาษามคธ (มะคด)
อักษรล้านนา
ภาษามค฿ธฯ
เทียบอักษรไทย
[ภาษามคธ]
ความหมาย

น.(บ)ภาษามคธ - ภาษาที่ใช้พูดกันในแคว้นมคธ ประเทศอินเดีย หมายถึง"ภาษาบาลี"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ภาษามคธ (มะคด) (ภาษามค฿ธฯ)