หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ภาษาปาก
อักษรล้านนา
ภาษาปากฯ
เทียบอักษรไทย
[ภาษาปาก]
ความหมาย

น.ภาษาปาก - ภาษาพูด ไม่เหมาะสำหรับเขียนอย่างเป็นทางการ ในพจนานุกรมนี้ใช้ (ปาก) เป็นสัญลักษณ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ภาษาปาก (ภาษาปากฯ)