หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ภาษาถิ่น
อักษรล้านนา
ภาษาถิ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ภาษาถิ่น]
ความหมาย

น.ภาษาถิ่น - ภาษาที่ใช้กันเฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ภาษาถิ่นเหนือ - ภาษาที่ใช้ในถิ่นล้านนา ๘ จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปางเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน มีทั้งภาษาพูดเรียก "กำเมือง" และภาษาเขียนเรียก "ตั๋วเมือง"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ภาษาถิ่น (ภาษาถิ่นฯ)