หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ภาษา
อักษรล้านนา
ภาษา
เทียบอักษรไทย
[ภาษา]
ความหมาย

น.(บ)ภาษา - เสียงหรือกิริยาอาการซึ่งทำความเข้าใจซึ่งกันและกันได้,ถ้อยคำที่ใช้พูดจากัน,คำพูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ภาษา (ภาษา)