หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ภาวะนา
อักษรล้านนา
ภาวนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ภาวนา]
ความหมาย

ก.(บ)ภาวนา - การทำให้มีขึ้นเป็นขึ้น,การทำให้เกิดขึ้น,การเจริญ,การบำเพ็ญ คือการฝึกอบรมตามหลักพระพุทธศาสนา มี ๒ อย่างคือ "สมถภาวนา" ฝึกอบรมให้จิตเกิดความสงบ และ"วิปัสสนาภาวนา" การอบรมทางปัญญา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ภาวะนา (ภาวนาฯ)