หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ภะลิยา
อักษรล้านนา
ภริยา
เทียบอักษรไทย
ภริยา
ความหมาย

น.(บ)ภริยา - ภรรยา,เมีย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ภะลิยา (ภริยา)