หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ภะก๊ะวา
อักษรล้านนา
ภควาฯ
เทียบอักษรไทย
ภควา
ความหมาย

น.(บ)ภควา - พระผู้มีพระภาค,พระนามพระพุทธเจ้า แปลว่า "ทรงเป็นผู้มีโชค" คือหวังพระโพธิญาณก็ได้สมหวัง ประกาศพระศาสนาก็สามารถชักจูงผู้คนให้ได้บรรลุธรรมสมปรารถนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ภะก๊ะวา (ภควาฯ)