หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ภะ - ภะ
อักษรล้านนา
เทียบอักษรไทย
[ภ]
ความหมาย

ภ (ภะ) เป็นอักษรต่ำ เทียบตัว "ภ" ออกเสียงเป็น ภะ มีพื้นเสียงเท่ากับอักษร "พ" ในภาษาไทย ใช้เป็นพยัญชนะต้น ตัวสะกด และตัวตามในแม่กบ ในภาษาบาลี สันสกฤต: สำหรับภาษาล้านนา พยัญชนะตัวนี้ไม่มีใช้เป็นพยัญชนะต้น ในอักขระวิธีของภาษาล้านนาที่ว่า อักษรที่อยู่ในระวงจะต้องออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวถัดไปในพยัญชนะวรรคเดียวกัน ดังนั้น พ - พ เมื่อมี ระวง ระฯ กำกับอยู่ต้องออกเสียงเป็น ภะ (ป ผ พ ภ ม) ในระดับเสียงสามัญ ผันได้ ๓ ระดับเสียง ใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ได้เพียง ๒ ตัว คือวรรณยุกต์ เอก และ โท เช่น ภา ภ่า ภ้า ในปัจจุบันมีการใช้ พะ เช่น ระฯพเจั้า-พระเจ้า ที่ถูกควรจะใช้ ภเจั้า เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ภะ - ภะ (ภ)