หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟ้าแมบ
อักษรล้านนา
ฟ้าแมลฯบ
เทียบอักษรไทย
[ฟ้าแมลบ]
ความหมาย

น.ฟ้าแลบ - แสงที่เกิดวาบขึ้นในท้องฟ้า เนื่องจากมีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้าแมบ (ฟ้าแมลฯบ)