หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟ้าฮ่าม
อักษรล้านนา
ฟ้าร่ามฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟ้าร่าม]
ความหมาย

น.ฟ้าอร่าม,แสงเงินแทงทอง,แสงสว่างที่พวยพุ่งขึ้นทางขอบฟ้าทิศตะวันออกยามรุ่งอรุณ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้าฮ่าม (ฟ้าร่ามฯ)