หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟ้ายก
อักษรล้านนา
ฟ้าย฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟ้ายก]
ความหมาย

น.เวลารุ่งอรุณ,แสงเงินแสงทอง; ตี๋นฟ้ายก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้ายก (ฟ้าย฿กฯ)