หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟ้าบ๋ด
อักษรล้านนา
ฟ้าบ฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟ้าบด]
ความหมาย

น.ฟ้าครื้ม,ฟ้ามีเมฆบัง,ฟ้าหลัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้าบ๋ด (ฟ้าบ฿ดฯ)