หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟ้อนแอ๋ะฟ้อนแอ่น
อักษรล้านนา
ฟ้อฯรแอะฟ้อฯรแอ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟ้อนแอะฟ้อนแอ่น]
ความหมาย

ก.ฟ้อนแอ่นไปแอ่นมา,ฟ้อนทำท่ากรีดกรายไปมา,รำแอ่นตัวไปมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้อนแอ๋ะฟ้อนแอ่น (ฟ้อฯรแอะฟ้อฯรแอ่นฯ)