หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟ้อนแวด
อักษรล้านนา
ฟ้อฯรแวดฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟ้อนแวด]
ความหมาย

ก.ฟ้อนวนเวียนไปมาโดยรอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้อนแวด (ฟ้อฯรแวดฯ)