หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟ้อนเจิงสาวไหม
อักษรล้านนา
ฟ้อฯรเชิงฯสาวฯไหมฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟ้อนเชิงสาวไหม]
ความหมาย

ก.การฟ้อนแสดงท่าสาธิตการสาวเส้นไหมจากตัวไหม เป็นท่ารำที่สวยงาม ผสมผสานกับความเข้มแข็ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้อนเจิงสาวไหม (ฟ้อฯรเชิงฯสาวฯไหมฯ)