หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟ้อนเงี้ยว
อักษรล้านนา
ฟ้อฯรง้ยฯว
เทียบอักษรไทย
[ฟ้อนเงี้ยว]
ความหมาย

ก.ฟ้อนเงี้ยว - การร่ายรำแสดงพื้นเมืองของชาวเงี้ยวหรือไทใหญ่ เป็นการฟ้อนที่รับอิทธิพลมาจากชาวไทใหญ่ (เงี้ยว) ผสมกับชาวไทยล้านนา เครื่องดนตรีประกอบการแสดงได้แก่ วงกลองแอว กลองเต่งถิ้ง หรือวงปี่พาทย์ ส่วนคำร้องของเพลงฟ้อนเงี้ยว มีลักษณะเป็นคำอวยพรจากพระรัตนตรัย และขอให้เทพยดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาปกป้องคุ้มครอง เป็นสวัสดิมงคล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้อนเงี้ยว (ฟ้อฯรง้ยฯว)