หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟ้อนฮับ
อักษรล้านนา
ฟ้อฯรรัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟ้อนรับ]
ความหมาย

ก.การฟ้อนที่เจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อรับและต้อนรับการฟ้อนหรือขบวนแห่เครื่องไทยทานที่มาร่วมงานฉลองถาวรวัตถุ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้อนฮับ (ฟ้อฯรรัปฯ)