หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟ้อนผีเมง
อักษรล้านนา
ฟ้อฯรผีเมังฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟ้อนผีเมง]
ความหมาย

ดู...ผีเมง

ออกเสียงล้านนา
ผีเมง
อักษรล้านนา
ผีเมงฯ
เทียบอักษรไทย
[ผีเมง]
ความหมาย

น.ผีบรรพบุรุษของชนเผ่ามอญ หรืออาจเป็นบรรพบุรุษของคนเผ่าไทยวนก็ได้ ในแต่ละปีจะมีการฟ้อนสังเวยบรรพบุรุษในช่วงหน้าแล้งก่อนทำนา พิธีฟ้อนผีเม็งจะมีกระบอกปลาร้าสีดำหรือสีคล้ำแขวนไว้หน้า "ปราสาท" ที่ทำพิธีเสมอภายในปราสาทจะมีการสุมไฟตั้ง หม้อปรุงอาหารตลอดเวลา ผู้ฟ้อนผีเมงจะต้องโหนผ้าทั้งเริ่มและเลิกการฟ้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้อนผีเมง (ฟ้อฯรผีเมังฯ)