หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟ้อนนำ
อักษรล้านนา
ฟ้อฯรนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟ้อนนำ]
ความหมาย

ก.การฟ้อนนำหน้าผู้ใหญ่หรือขบวนแห่เครื่องไทยทานในการทำบุญ; ฟ้อนนำกิ๋นนำตาน ก็ว่า; ดู...ฟ้อนฮับ

ออกเสียงล้านนา
ฟ้อนฮับ
อักษรล้านนา
ฟ้อฯรรัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟ้อนรับ]
ความหมาย

ก.การฟ้อนที่เจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อรับและต้อนรับการฟ้อนหรือขบวนแห่เครื่องไทยทานที่มาร่วมงานฉลองถาวรวัตถุ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้อนนำ (ฟ้อฯรนาฯ)