หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟ้อนดาบ
อักษรล้านนา
ฟ้อฯรดาบฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟ้อนดาบ]
ความหมาย

ก.การฟ้อนโดยใช้ดาบประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้อนดาบ (ฟ้อฯรดาบฯฯ)