หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟ้อง
อักษรล้านนา
ฟ้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ฟ้อง]
ความหมาย

ก.กล่าวโทษหรือกล่าวหาผู้อื่น,แสดงให้รู้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ้อง (ฟ้อฯง)