หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟ่อม
อักษรล้านนา
ฟ่อฯม
เทียบอักษรไทย
[ฟ่อม]
ความหมาย

น๑.ทุ่น - ของโป่งที่ลอยน้ำได้เพื่อให้สิ่งอื่นเกาะ หรือพยุงสิ่งอื่นให้ลอยน้ำ น๒.พุ่ม อย่างพุ่มไม้ขนาดเล็ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ่อม (ฟ่อฯม)