หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟ่อน
อักษรล้านนา
ฟ่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ฟ่อน]
ความหมาย

น.มัด,กำ,สิ่งที่รวมกันเป็นกอง ก.รวมกันเป็นกอง ว.ฟ่อง - ลักษณะสิ่งของขนาดเล็กลอยกระจัดกระจาย เช่น กระทงลอยฟ่อน-กระทงลอยฟ่อง; ถ้าเป็นสิ่งของขนาดใหญ่เรียก ฟุ่น เช่น บัวลอยลอยฟุ่น-ผักตบชวาลอยฟ่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ่อน (ฟ่อฯร)